ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 

 

Ця оферта направлена на необмежене коло осіб і є публічною пропозицією укласти Публічний договір з участі майна в аукціоні (надалі – Публічний договір або Договір) на вказаних нижче умовах:

 1. ТЕРМІНИ, що вживаються в цьому Договорі:
  • «Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Богдан Трейд-Ін», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження якої є: Україна, 04080, Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.8,код ЄДРПОУ: 34909128.

1.2.«Замовник» – фізична особа, яка є дієздатною, досягло 18-річного віку і надала свою згоду на укладення Публічного договору про надання послуг з участі майна в Аукціоні.

1.3.«Майно» – транспортний засіб, інформація щодо якого розміщена на Сайті для участі в Аукціоні.

1.4.«Послуга»–послуга з розміщення на Сайті майна для участі в Аукціоні.

1.5.«Сайт» –веб-сторінка в мережі Інтернет www.webcars.com.ua, на якій розміщується майно для участі в аукціоні.

1.6.«Оферта» – дійсна пропозиція від Виконавця укласти Публічний договір про надання послуг з участі майна в Аукціоні, яка розміщена на Сайті, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

1.7.«Акцепт» – повне і безумовне прийняття оферти Замовником шляхом вчинення дій, спрямованих на підтвердження публічної оферти з застосуванням технічних можливостей Сайту.

1.8.«СТО» –Партнер Виконавця, який здійснюватиме діагностику Майна на підставі договірних відносин.

Оферта вважається акцептованою з дати здійснення Замовником натискання кнопки з відміткою «Я згоден з умовами публічної оферти».

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Виконавець зобов’язується на умовах цього Публічного договору надати за плату Замовникові послуги з участі майна в Аукціоні.

2.2.Послуги з розміщення на Сайті майна для участі в Аукціоні включає в себе технологічну мийку, проведення діагностики автомобіля згідно чек листа, підготовка фото автомобіля і текстового опису для розміщення на Сайт.

 

 1. АКЦЕПТ

3.1.Акцептом оферти Замовник повідомляє, що він згоден з усіма умовами Публічного договору.Крім того, акцептом оферти Замовник в повній мірі згоден з предметом і умовами цього Публічного договору і усвідомлює його правові наслідки.

3.2.Здійсненням Акцепту, Замовник підтверджує:

- що всі його дії спрямовані на реальне настання правових наслідків, які обумовлені Публічним договором;

- що Замовник не обмежений у праві вчиняти правочини,що не визнаний в установленому порядку недієздатним (повністю або частково);

3.3.Сторони, погоджуються, що з моменту акцепту оферти, цей Публічний договір укладений у письмовій формі відповідно до ст.ст.207,639, 641, 642 Цивільного кодексу України.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1.Замовник може розмістити Майно на Сайті тільки за умови згоди з умовами даного Публічного договору, а також Правилами участі в інтернет-аукціоні WEB Cars .Всі важливі умови публічного договору визначені в тексті Публічного договору.

4.2.Для укладення даного Публічного договору Замовник повинен бути дієздатним.Особа до 18 років не може бути Замовником за даним Договором.

4.3. Замовник підтверджує і розуміє, що в разі потреби він повинен довести свою дієздатність у порядку визначеному Виконавцем.

 

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

5.1.Для замовлення Послуги на Сайті Замовник зобов'язаний надати згоду на укладення цього Публічного договору шляхом натискання кнопки з відміткою «Я згоден з умовами Публічного договору.».

5.2.Після акцептування Виконавцем публічної оферти на укладення Публічного договору, Виконавець за контактними даними, наданими Замовником, надсилає Замовникові наданий цьому Публічному договорові унікальний код і повідомляє про дату, час і місце проведення діагностики і здійснення оплати за Договором.Після посилки унікального коду і організації діагностики, Замовник зобов’язується з’явитися на СТО, вказане Виконавцем протягом 2-х робочих днів.

5.3.Діагностика повинна бути організована не пізніше, ніж протягом 2 робочих днів з моменту здійснення укладення Публічного договору.Виконавець зобов'язується під час проведення діагностики організувати передачу транспортного засобу і всіх необхідних документів, ключів, забезпечити присутність свого представника.

5.4.Під час проведення діагностики Замовник повинен мати при собі оригінали паспорта, свідоцтва про реєстрацію Майна та унікальний код замовлення, присвоєний замовленню на Сайті - для забезпечення його ідентифікації при здійсненні діагностики на СТО.

5.5.Оплата за даним Публічним договором повинна бути здійснена в безготівковій формі безпосередньо на Сайті до проведення діагностики.

5.6. Ціна послуги складає 600 грн.00коп. (шiстьсот гривень 00 копiйок), в тому числі ПДВ у розмірі 100 грн.

5.7. Надходження на розрахунковий рахунок Виконавця за надану Послугу є підтвердженням для Виконавця факту здійснення оплати замовленої Послуги.

5.8. СТО зобов’язане здійснити діагностику та надати Оглядовий лист протягом 3-х робочих днів з дати замовлення Послуги.

5.9. Здійснюючи акцепт публічної оферти на укладення Публічного договору,Замовник надає Виконавцю свої персональні дані і право безстрокового володіння, зберігання, використання та обробки таких персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».У тому випадку, якщо Замовник при здійсненні Замовлення надає Виконавцю персональні дані інших осіб, Замовник цим підтверджує, що він попередньо отримав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове зберігання, використання та обробку їх даних Виконавцем.Право використання та обробки, отриманих від Замовника персональних даних включає в т.ч.право Виконавця на розсилку реклами на отримані адреси, телефони і електронну пошту (e-mail).

5.10.У разі неявки Замовника в місце проведення діагностики без завчасного (не пізніше ніж за 24 години) повідомлення причин такої неявки, даний Публічний договір вважається таким, що припинив свою дію, при цьому сплачені грошові кошти Замовникові не повертаються.

5.11. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуги.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Замовник зобов'язаний:

6.1.1.При укладенні Публічного договору надавати Виконавцю повну і достовірну інформацію щодо своїх даних;

6.1.2.З'явитися в місці проведення діагностики та доставити майно власними силами.

6.2.Замовник має право у випадках, зазначених в цій оферті скасувати Замовлення.

6.3.Виконавець зобов'язаний надати Послугу Замовникові в місці і в термін, узгоджений Сторонами.

6.4.Виконавець має право:

6.4.1.Вимагати від Замовника виконання зобов'язань, покладених на нього відповідно до умов цієї Оферти, які будуть прийняті Замовником.

6.4.2.Змінювати або припиняти дію цього Договору в односторонньому порядку.Така зміна або припинення не поширюються на здійснені до цих змін замовлення, які були прийняті до виконання.

 

 1. СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1.Замовлення вважається анульованим з ініціативи Замовника, а зобов'язання сторін за цим Публічним договором припиненими, якщо:

7.1.1.Замовник не сплатив вартість Послуг на користь Виконавця у строк, визначений цим Публічним договором.

7.2.Претензії Замовника щодо якості надання Послуг розглядаються і задовольняються в порядку і в терміни, визначені законодавством України.

7.3.Здійснюючи оплату вартості Послуг, Замовник підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для скасування Замовлення, розриву укладеного договору, відмови від діагностики, і такі умови приймаються їм без будь-яких застережень.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку неможливо було передбачити, і уникнути.До таких обставин, зокрема, відносяться: громадські хвилювання, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в електропостачанні, комп'ютерному обладнанні (в тому числі з-за дії комп'ютерних вірусів), їх мережах, каналах зв'язку, і т.п.

8.3.Будь-які спори Сторін повинні вирішуватися з обов'язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, ноу-хау та інше, охороняються авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами інтелектуальної власності, якщо інше прямо не вказано на Сайті.

9.2.Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.3.Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.