ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

надання послуг з участі в Аукціоні

 

Ця оферта направлена на необмежене коло осіб і є публічною пропозицією укласти Публічний договір надання послуг з участі в Аукціоні (надалі – Публічний договір або Договір) на вказаних нижче умовах:

 1. ТЕРМІНИ, що вживаються в цьому Договорі:
  • «Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Богдан Трейд-Ін», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження якої є: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.8, код ЄДРПОУ: 34909128.

1.2. «Замовник» – фізична особа, яка є дієздатною, досягло 18-річного віку і надала свою згоду на укладення Публічного договору надання послуг з участі в Аукціоні або юридична.

1.3. «Лот» – вживаний транспортний засіб, інформація про який розміщена на Сайті і щодо якого у Замовника є бажання набути право власності на нього.

1.4. «Послуга» – надання права Замовникові на прийняття участі в Аукціоні.

 1.5. «Сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет www.webcars.com.ua, на якій розміщується

Публічний договір надання послуг з участі в Аукціоні.

1.6. «Оферта» – дійсна пропозиція від Виконавця укласти Публічний договір надання послуг з участі в Аукціоні, яка розміщена на Сайті, спрямована на невизначене коло осіб.

1.7. «Акцепт» – повне і безумовне прийняття оферти Замовником шляхом вчинення дій, спрямованих на підтвердження публічної оферти із застосуванням технічних можливостей Сайту.

1.8. «Аукціон» – торги (аукціон), що проводиться в електронній формі між Учасниками, за право укласти Договір купівлі-продажу відповідного Лоту та на його підставі набути право власності на Лот, сплативши за це запропоновану Учасником та акцептовану Замовником суму. Аукціон проводиться з використанням належного Виконавцю апаратно-програмного комплексу (програмного забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, та доступний Учасникам на Сайті, який забезпечує Учасникам можливість зареєструватись та отримати через Особистий кабінет сервіси з автоматичного обміну інформацією та даними через Сайт. Аукціон надає можливість Учасникам отримати інформацію про Лоти, запропонувати свою ціну придбання Лотів, здійснивши відповідну ставку, а в разі визначення Учасника Переможцем – придбати Лот.

1.9. «Реєстраційний збір» –  оплата послуг Виконавця, що дає право Замовникові на прийняття участі в одному Аукціоні щодо одного Лоту.

1.10. «Лот» –  вживаний транспортний засіб, щодо якого ведуться торги Учасниками Аукціону.

Оферта вважається акцептованою з дати здійснення Замовником натискання кнопки з відміткою «Я згоден з умовами Публічної оферти надання послуг з участі в Аукціоні».

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах цього Публічного договору організувати за плату Замовникові право на прийняття участі в Аукціоні (надалі – Послуга).

2.2. Загальні умови прийняття участі визначені в Правилах проведення аукціону «WEB Cars», що розміщені на Сайті. Загальні умови прийняття участі можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку без повідомлення про це Замовника чи Учасника. Такі зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті.

 

 1. АКЦЕПТ

3.1. Акцептом оферти Замовник повідомляє, що він згоден з усіма умовами Публічного договору. Крім того, акцептом оферти Замовник в повній мірі згоден з предметом і умовами цього Публічного договору і усвідомлює його правові наслідки.

3.2. Здійсненням Акцепту, Замовник підтверджує:

- що всі його дії спрямовані на реальне настання правових наслідків, які обумовлені Публічним договором;

- що Замовник не обмежений у праві вчиняти правочини, що не визнаний в установленому порядку недієздатним (повністю або частково); не перебуває у хворобливому стані, не страждає в момент укладення Публічного договору захворюваннями, не перебуває під впливом лікарських та інших препаратів, які перешкоджають усвідомленню його суті.

3.3. Сторони, погоджуються, що з моменту акцепту оферти, цей Публічний договір укладений у письмовій формі відповідно до ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Замовник може прийняти участь в Аукціоні на Сайті тільки за умови згоди з умовами даного Публічного договору.

4.2. Замовник підтверджує і розуміє, що в разі потреби він повинен довести свою дієздатність, вік і особистість у порядок та спосіб, визначений Виконавцем.

 

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

5.1. Реєстраційний збір за участь в одному Аукціоні щодо одного Лоту складає у розмірі 100 грн. 00 коп. шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної системи, розміщеної на Сайті. Вартість послуги включає в себе податок на додану вартість у розмірі 20%. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити розмір Реєстраційного збору.

5.2. Сплата Реєстраційного збору дає право Замовникові приймати участь в одному Аукціоні щодо одного Лоту.

5.3. У випадку відмови Продавця Лота від продажу, або якщо Аукціон не відбувся Замовнику надається право 1 безкоштовної участі в аукціоні на будь-який інший Лот.

5.4.  Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуги, що надається в рамках Сайту.

 

 1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

6.1. Після акцепту Замовником публічної оферти на укладення Публічного договору, та оплати Реєстраційного збору Виконавець за контактними даними, наданими Замовником, надсилає Замовникові наданий цьому Публічному договорові унікальний код , за допомогою якого Замовник може ввійти в систему і прийняти участь в Аукціоні.

6.2. Замовник повідомляє, що він обізнаний із процедурою проведення Аукціону, визначеною в Правилах проведення аукціону «WEB Cars», розміщених на Сайті.

6.3. Сторони дійшли згоди, що у разі, якщо Замовник стає Переможцем Аукціону він самостійно і/або за попередньою особистою домовленістю з Продавцем, здійснює реєстрацію прав власності на Лот і виконує всі інші юридичні дії, необхідні для оформлення прав власності на Лот на себе в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Здійснюючи акцепт Публічної оферти на укладення Публічного договору надання послуг з участі в Аукціоні, Замовник надає Виконавцю свої персональні дані і право безстрокового володіння, зберігання, використання та обробки таких персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». У тому випадку, якщо Замовник при здійсненні Замовлення надає Виконавцю персональні дані інших осіб, Замовник цим підтверджує, що він попередньо отримав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове зберігання, використання та обробку їх даних Виконавцем. Право використання та обробки, отриманих від Замовника персональних даних включає в т.ч. право Виконавця на розсилку реклами на отримані адреси, телефони і електронну пошту (e-mail).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. При укладанні Публічного договору надавати Виконавцю повну і достовірну інформацію щодо своїх даних;

8.1.2. Оплатити Реєстраційний збір у порядку, визначеному правилами проведення аукціону «WEB Cars», розміщених на Сайті;

8.2. Замовник має право у випадках, зазначених в цій оферті скасувати Замовлення.

8.3. Виконавець має право:

8.3.1.Вимагати від Замовника виконання зобов'язань, покладених на нього відповідно до умов цього Договору, які будуть прийняті Замовником;

8.3.2.Змінювати або припиняти дію цього Договору в односторонньому порядку. Така зміна або припинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до цих змін Замовлення, які були прийняті до виконання.

 

 1. СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

9.1.Замовник має право відмовитися від Послуги до оплати Реєстраційного збору. У разі відмови Замовника від участі в Аукціоні сплачений Реєстраційний збір не повертається.

9.2.Замовник має право вимагати повернення сплачених коштів у разі відмови Продавця Лота від продажу, або якщо Аукціон не відбувся.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗГЛЯД СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку неможливо було передбачити, і уникнути. До таких обставин, зокрема, відносяться: громадські хвилювання, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в електропостачанні, комп'ютерному обладнанні (в тому числі через дії комп'ютерних вірусів), їх мережах, каналах зв'язку, і т.п.

10.3. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватися з обов'язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, ноу-хау та інше, охороняються авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами інтелектуальної власності, якщо інше прямо не вказано на Сайті.

11.2. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами чинного законодавства України.

11.3. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.