ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

"WEB Cars"

(редакція від «29» листопада 2017 року)

(далі – “Правила”), затверджені Організатором в поточній редакції на дату, зазначену вище. Правила визначають умови та порядок проведення Аукціону на Сайті.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

Додатково до визначень, вставлених окремо в інших частинах тексту цих Правил, під наведеними нижче термінами розуміється наступне:

"Аукціон" – торги (аукціон), що проводиться в електронній формі між Учасниками, за право укласти Договір купівлі-продажу відповідного Лоту з переліку Лотів, що розміщені на Сайті за ціною, пропонованою Покупцем і прийнятою Продавцем. Аукціон проводиться з використанням належного Організатору апаратно-програмного комплексу (програмного забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, та доступний Учасникам на Сайті, який забезпечує Учасникам можливість зареєструватись та отримати через Особистий кабінет сервіси з автоматичного обміну інформацією та даними через Сайт. Аукціон надає можливість Учасникам отримати інформацію про Лоти, пропонувати свою ціну придбання Лотів, здійснивши відповідну ставку, а в разі визначення Учасника Переможцем – придбати Лот.

"Власник Лоту" – особа, якій належить право володіння та/або розпорядження  Лотом, виставленим на Аукціон, на підставах, визначених чинним законодавством України.

"Конфіденційна інформація" – будь-яка інформація про Організатора та/або Захищених осіб та їх клієнтів, а також будь-яке положення Договору комісії, Договору купівлі-продажу та інших документів, укладених за участі Захищених осіб.

"Крок аукціону" - фіксована сума або відсоток від суми, на яку під час Аукціону здійснюється підвищення кожної наступної Ставки.

"Лот" – вживаний, легковий транспортний засіб, щодо якого ведуться торги Учасниками Аукціону.

"Місцезнаходження Лоту" – місце, в якому перебуває Лот в момент проведення Аукціону, вказане у відповідному Оглядовому листі.

"Оглядовий лист" – оформлений Організатором звіт в електронному вигляді, в якому значаться відомості технічного та іншого характеру відповідного Лоту.

"Організатор" – Товариство з обмеженою відповідальністю "Богдан Трейд-Ін", юридична особа за законодавством України, місцезнаходженням якої є: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 8, код ЄДРПОУ: 34909128.

"Особистий кабінет" – захищений особистим паролем розділ Сайту, в якому зберігаються особисті дані Учасника, налаштування його профілю, а також інша комерційна інформація. Учасник через Особистий кабінет отримує можливість прийняти участь в Аукціоні та скористатися функціями, передбаченими цими Правилами, а також замовити додаткові послуги Організатора.

"Переможець" – Учасник Аукціону, який запропонував найвищу Ставку в ході проведення Аукціону та отримав право придбати Лот. Правила визначення Переможця встановлені в Розділі 8 цих Правил.

"Початкова ціна" – ціна Лоту, з якої розпочинається проведення Аукціону.

"Ринкова (середня) ціна" – приблизна (орієнтовна) вартість, яка базується на аналізі пропозицій які є на відкритих спеціалізованих ресурсах з продажу автомобілів, без урахування індивідуальних характеристик відповідного Лоту.

"Сайт" – веб-сторінка в мережі Інтернет www.webcars.com.ua, на якій розміщується та проводиться Аукціон, Особистий кабінет та інші, пов’язані з проведенням Аукціону сервіси.

"Ставка" – сума грошових коштів, що пропонується Учасником в ході проведення Аукціону і включає в себе Ціну продажу Лоту.

"Учасник" – особа, яка прийняла ці Правила в цілому, виконала всі дії, визначені в Розділах 3 та 4 Правил, та отримала право участі в Аукціоні.

"Ціна продажу" – Ставка Переможця Аукціону.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших норм чинного законодавства України.

2.2 Ці Правила затверджені Організатором у чинній редакції. Чинна редакція Правил у формі електронного документа розміщується Організатором у вільному доступі, у відповідному розділі Сайту, а саме: www.webcars.com.ua

2.3 Правила регулюють правові відносини, що виникають в ході проведення Аукціону та в результаті його проведення між Учасниками, Власниками Лотів, Організатором чи іншими сторонами, чиї права та обов’язки пов’язані з проведенням Аукціону.

2.4 Правила діють безстроково, якщо тільки не припинять дію на підставі відповідного рішення Організатора або внаслідок затвердження Організатором нової редакції Правил, а також на інших підставах, визначених чинним законодавством України.

2.5 Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Правил здійснюється Організатором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Правил на Сайті.

2.6 Учасники Аукціону - прийняттям цих Правил, повністю та безумовно погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх дотримуватись.

2.7 У разі незгоди з Правилами будь-яка особа має право не приймати їх, не здійснювати реєстрацію в якості Власника Лоту та Учасника, не користуватись Сайтом та не брати участь в Аукціоні.

2.8 Кожен Учасник має право припинити свій статус Учасника, шляхом направлення відповідної заяви Організатору.

Скасування реєстрації не звільняє Учасника від виконання раніше взятих на себе зобов’язань.

2.9 Внесення в Правила змін, доповнень або нова редакція даних Правил вступають в силу з дати їх розміщення Організатором Аукціону на Сайті.

2.10 Згода Користувача з внесеними в Правила змінами, доповненнями або з новою редакцією Правил підтверджується подальшим користуванням послугами Організатора Аукціону і перебуванням Користувача на Сайті.

 1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

3.1 Набути статусу Учасника має право суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа – підприємець або юридична особа), що відповідає всім наступним вимогам:

3.1.1 Прийняв Правила в цілому та погоджується з їх умовами;

3.1.2 Представлений самостійно або через представника, що підтверджується фактом доступу до Особистого кабінету, логін та пароль доступу до якого Учасник формує самостійно при реєстрації. Учасник зобов’язаний зберігати у таємниці логін та пароль від Особистого кабінету. Учасник погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими Учасником.

 1. ПЛАТЕЖІ

4.1 Платіж Власника Лоту за участь в аукціоні є засобом підтвердження прийняття умов цих Правил, та становить 600 (шістьсот) грн. 00 коп.

4.2 Платіж Учасника за участь в аукціоні  є засобом підтвердження прийняття умов цих Правил, та становить 100 (сто) грн. 00 коп.

4.3 Платіж за участь в аукціоні сплачується разово та не підлягає поверненню.

4.4 Платіж за участь в аукціоні Власника Лоту та Учасника є засобом забезпечення виконання грошового зобов’язання перед Організатором, яке може виникати у зв’язку з проведенням Аукціону.

4.5 Кожен Учасник, отримує право участі в Аукціоні за умови виконання всіх вимог, зазначених в цих Правилах, а також надання платежу за участь в аукціоні.

4.6 Кожен Учасник має право внести необмежену кількість платежів для одночасної участі в різних Аукціонах.

4.7  Набуття статусу Учасника Аукціону по одному із Лотів, блокує можливість здійснити Ставку по іншим Лотам, крім виконання п. 4.6 цих Правил, а саме внесення додаткового платежу відповідно до обраного Лоту.

4.8 Організатор має право затвердити правила проведення акцій, які надають Власникам Лоту та Учасникам право на час проведення таких акцій брати участь в Аукціоні на інших умовах та розміщуються на сайті Організатора.

4.9 Платіж за участь в аукціоні або його частина можуть бути зараховані Організатором в якості штрафу або в якості плати за послуги Організатора в порядку, визначеному цими Правилами. У такому разі, платіж (або його частина) втрачає статус забезпечення виконання зобов’язання Учасника.

4.10 Датою виконання Власником Лоту або Учасником вимоги Правил про сплату платежу за участь в аукціоні є дата зарахування коштів на рахунок Організатора або надання платіжного документу про перерахування коштів.

 1. ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1 Організатор не відшкодовує Учасникам прямі та непрямі збитки, спричинені неналежною роботою обладнання та програмного забезпечення Учасника та/або пов’язані з відсутністю в Учасника стабільного та безперебійного доступу до мережі Інтернет та Сайту.

5.2  У разі виникнення збоїв технічного характеру в роботі Сайту, Організатор має право скасувати результати проведення Аукціону та провести такий Аукціон повторно.

 1. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ВЛАСНИКА ЛОТУ ТА УЧАСНИКА

6.1 Власник Лоту та Учасник в ході реєстрації, самостійно створює логін та пароль доступу до Особистого кабінету, який зобов’язаний зберігати таким чином, щоб унеможливити доступ до них сторонніх осіб.

6.2 Через Особистий кабінет Власник Лоту та Учасник, має доступ до наступних сервісів, пов’язаних з Аукціоном:

6.2.1 Завантаження електронних копій документів;

6.2.2 Отримання інформації з листа огляду;

6.2.3 Комунікація з Організатором;

6.2.4 Перегляд інформації щодо Лотів;

6.2.5 Доступ до інших сервісів, що надаються Організатором.

6.3 У разі втрати паролю від Особистого кабінету Власник Лоту та Учасник зобов’язаний невідкладно змінити пароль.

 1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЛОТІВ

7.1 Технічний стан кожного Лоту перевірений авторизованим СТО та відповідає характеристикам, наведеним в Оглядовому листі, право доступу до якого отримують Власник Лоту та Учасники.

7.2 Враховуючи, що предметом Аукціону є Лоти, які являють собою вживані транспортні засоби, Власник Лоту та Учасники погоджуються, що до Лотів не можуть висуватись такі самі вимоги, що і до нових транспортних засобів.

7.3 Беручи участь в Аукціоні, Учасники погоджуються, що Лоти можуть мати приховані недоліки, які неможливо виявити в ході перевірки технічного стану, результати якої відображаються в Оглядовому листі. У разі виявлення таких недоліків, Учасники самостійно врегульовують всі претензії з Власниками відповідних Лотів. Приймаючи ці Правила, Учасник погоджується, що він не має права висувати будь-які претензії та вимоги щодо прихованих недоліків Лотів до Організатора.

7.4 Не обмежуючись положеннями п. 7.3 Правил, з метою врегулювання претензій, що можуть виникати між Учасниками та Власниками Лотів, вони можуть звернутись до Організатора із письмовим запитом про їх спірні права та зобов’язання, що виникають у зв’язку з проведенням Аукціону. Організатор, в свою чергу, може (але не зобов’язаний) надати у відповідь роз’яснення зі спірного питання.

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

8.1 Торги по кожному Лоту відкриваються відразу після підтвердження участі в аукціоні Власником Лоту на сайті Організатора.

8.2 Строк дії одного аукціону 3 (три) дні, або 72 (сімдесят дві) години з моменту підтвердження участі Власником Лоту в аукціоні.

8.3 Кожен Власник Лоту має можливість прийняти участь в 10 послідовних аукціонах загальним строком до 30 (тридцяти) днів.

8.4 Кожний Учасник бере участь в Аукціоні під унікальним ідентифікатором, присвоєним йому Організатором.

8.5 Учасники роблять Ставки по Лоту, починаючи з Початкової ціни. Кожна наступна Ставка повинна бути щонайменше на один Крок більшою ніж попередня.

8.6 Переможець визначається Власником Лоту за найвищою Ставкою, яка, за будь-яких обставин, не може бути меншою за Початкову ціну Лоту.

8.7 Учасники бачать інформацію про найвищу ставку в режимі реального часу.

8.8 Переможець зобов’язаний протягом 2 (двох) днів придбати Лот.

8.9 Переможець має право відмовитись від придбання Лоту без штрафних санкцій, протягом строку, встановленого п. 9.2 Правил, у наступних випадках:

8.10.1 Наявність не включених в Оглядовий лист суттєвих пошкоджень Лоту, перелік яких визначений в Правилах рекламацій;

8.10.2 Невідповідність Лоту заявленим в Оглядовому листі характеристикам, а саме:

 1. невідповідність Лоту заявленій марці та моделі;
 2. невідповідність Лоту заявленому виду пального (дизельне пальне замість бензину та навпаки);
 3. невідповідність заявлених даних про робочий об’єм двигуна Лоту, даним, наведеним в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу;
 4. невідповідність року випуску Лоту даним, зазначеним в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

8.11 У разі відмови від придбання Лоту та за відсутності підстав, визначених в п. 8.7 та п. 8.9.6 Правил Переможець зобов’язаний сповістити про своє рішення Організатора та/або Власника Лоту.

8.12 Торги в ході Аукціону можуть бути визнані Організатором такими, що не відбулись у наступних випадках:

8.13.1 В Аукціоні взяли участь менше двох Учасників;

8.13.2 Протягом Аукціону не було зроблено жодної Ставки;

8.13.3 У ході Аукціону Ставки значно перевищили максимальну Ринкову ціну Лоту та Переможець додатково не вніс забезпечення виконання грошових зобов’язань;

8.13.4 При наявності в Організатора обґрунтованих підозр щодо недостовірності даних, наданих Учасниками;

8.13.5 При технічних помилках, які, на думку Організатора, унеможливлюють достовірне визначення результатів Аукціону.

8.13.6 Власник Лоту відмовився від продажу Лоту.

8.14 За будь-яких обставин, остаточне рішення щодо визнання Аукціону таким, що не відбувся, приймає Організатор.

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ЛОТУ ПЕРЕМОЖЦЕМ

9.1 Переможець Аукціону отримує переважне право на придбання Лоту за Ціною Продажу, що відповідає Ставці Переможця, зробленій в ході Аукціону.

9.2 Після підтвердження обраної ставки Власником Лоту, Організатор надсилає контактні данні вказані Учасником/Переможцем, та відповідно надсилає контактні данні Власника Лоту Учаснику/переможцю.

9.3 Протягом 2 (двох) днів з моменту набуття Учасником статусу Переможця, він зобов’язаний зв’язатись з Власником Лоту та за попереднім узгодженням з’явитись у Місцезнаходження Лоту, та укласти з Власником Лоту угоду на придбання Лоту.  В інших випадках, вважається, що Переможець відмовився від придбання Лоту з наслідками, визначеними у п. 8.8 Правил.

9.4 Переможець, що належним чином виконав всі дії, визначені в п. 9.2 Правил, сплатив Ціну Продажу та здійснив всі розрахунки з Організатором та/або Власником Лоту, отримує у Місцезнаходженні Лоту сам Лот, комплект документів та ключі. В подальшому Переможець самостійно здійснює доставку Лоту.

9.5 Всі ризики, пов’язані з Лотом, включаючи його випадкове пошкодження або знищення, переходять до Переможця в момент підписання Акту приймання-передачі Лоту, якщо інше не погоджено Сторонами у письмовій формі.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА ЛОТУ ТА УЧАСНИКА

10.1 Власник Лоту та Учасник зобов’язується:

10.1.1 Дотримуватись цих Правил.

10.1.2 Дотримуватись при участі в Аукціоні вимог чинного законодавства України.

10.1.3 Не вчиняти жодних дій, як навмисних, так і необережних, які можуть призвести до порушення роботи Аукціону, Сайту та обладнання, необхідного для їх роботи.

10.1.4 В разі набуття статусу Переможця придбати відповідний Лот, а у разі відмови від його придбання – виконати всі дії, які вимагаються Правилами (зокрема, п. 8.8 Правил) для процедури відмови Переможця від придбання Лоту.

10.2 Власник Лоту та Учасник має право:

10.2.1 Отримати доступ до Аукціону, прийнявши та виконавши всі необхідні вимоги цих Правил.

10.2.2 Відступити за попередньою письмовою згодою Організатора свої права та обов’язки, встановлені цими Правилами та прийняті Власником Лоту або Учасником, іншій особі.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

11.1 Організатор зобов’язаний:

11.1.1 Припинити участь в Аукціоні Власника Лоту та/або Учасника у випадку отримання відповідної вимоги від суб’єктів владних повноважень;

11.2 Організатор має право:

11.2.1 Змінювати ці Правила, шляхом затвердження їх нової редакції, яка набуває чинності з моменту її публікації на Сайті.

11.2.2 Організатор має право відмовити в участі в Аукціоні будь-якій особі або призупинити участь в Аукціоні будь-якому Учаснику та скасувати його статус Учасника, якщо:

 1. Організатор виявить, що така особа або Учасник не відповідає вимогам цих Правил, порушує Правила та/або вимоги чинного законодавства України, надала неправдиві відомості про себе або іншим чином негативно впливає на ділову репутацію Організатора чи Аукціону;
 2. Організатор виявить, що сума платежу Власника лота або Учасника не відповідає вимогам цих Правил;
 3. В Організатора виникнуть підозри щодо участі однієї і тої самої особи в одному і тому ж Аукціоні під видом декількох Учасників;
 4. В Організатора виникнуть підозри, що Ціна Продажу Лоту значно перевищує Ринкову ціну.

11.3 Організатор не несе відповідальності за споживчі властивості Лотів, що виставляються на Аукціон, а також за правомірність виставлення їх на продаж.

11.4 Організатор не бере участі в правовідносинах між Власником Лоту та Учасником з приводу укладення угод, не несе відповідальності за дії користувачів Сайту.

11.5 Організатор е несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщується Користувачами на сайті, а також за правомірність її розміщення.

11.6 Організатор не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Разом з тим Організатор зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.

 1. ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ

12.1 До проведення Аукціону Організатор здійснює перевірку відповідного Лоту та складає Оглядовий лист, в якому зокрема зазначаються:

 1. реєстраційні дані Лоту (рік випуску, об’єм двигуна, тип кузову тощо),
 2. місцезнаходження Лоту,  
 3. відомості технічного характеру, виявлені при перевірці технічного стану цього Лоту,
 4. фотографічні зображення Лоту та його деталей.

  13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

13.1 У разі порушення цих Правил Організатор має право здійснити наступні заходи проти порушника:

13.1.1 Припинити (постійно або тимчасово) участь Власника Лоту або Учасника в Аукціоні;

13.1.2 Звернутись з відповідною заявою до компетентних органів державної влади, якщо порушення Правил містить ознаки правопорушення, а також до суду щодо стягнення спричинених Учасником збитків.

13.1.3 Організатор не несе відповідальності за відмову Власника Лоту від продажу Лоту.

 1. ПОДАТКИ

14.1 Учасники сплачують податки та інші обов’язкові збори у відповідності до вимог чинного законодавства.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

15.1 Приймаючи ці Правила, Власники Лотів та Учасники надають свою згоду Організатору на оброблення (в тому числі, використання, зберігання, систематизацію, включення до баз персональних даних, накопичення, передачу тощо) персональних даних Учасників (у значенні, встановленому Законом України "Про захист персональних даних") з метою виконання зобов’язань, що випливають з цих Правил, з метою проведення Аукціону або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Правил або вимог чинного законодавства України.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ І ТАЄМНИЦЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ

16.1 Власник Лоту та Учасник зобов’язується не розголошувати Конфіденційну інформацію будь-яким третім особам без попереднього письмового дозволу Організатора.

16.2 Конфіденційна інформація не включає інформацію, яка:

 1. є загальновідомою на момент її розкриття будь-якою із Захищених осіб Учаснику,
 2. отримана Власником Лоту та Учасником на законних підставах від третьої особи без зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації, за умови, що Учасник може довести таке отримання.

16.3 Зобов’язання, викладені в цьому Розділі Правил, не поширюються на розкриття Конфіденційної інформації уповноваженим державним органам та аудиторським організаціям, яке вимагається чинним законодавством України.

16.4 Прийняттям Правил Учасник погоджується, що умови цього Розділу Правил зберігають чинність також протягом 3 (трьох) років після припинення відносин щодо участі в Аукціоні між Організатором та Учасником.

16.5 У разі порушення своїх обов’язків за цим Розділом Правил, Учасник зобов’язаний компенсувати Організатору та/або іншим Захищеним особам, завдану у зв’язку з таким порушенням шкоду та збитки.

 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

17.1 Оскільки всі Лоти є вживаними транспортними засобами, вони беруть участь в Аукціоні в тому вигляді “як є” з урахуванням виявлених недоліків, зазначених в Оглядовому листі та без жодних гарантійних зобов’язань з боку Власників Лотів та Організатора, окрім гарантійних зобов’язань автодилера.

17.2 У разі виявлення прихованих недоліків після придбання Лоту, Переможець самостійно висуває претензії до Власника Лоту та вирішує всі питання, пов’язані з такими прихованими недоліками з Власником Лоту.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

18.1 Прийняттям Правил Учасники та Власники Лотів погоджуються з тим, що пов’язані із проведенням Аукціону знаки для товарів і послуг, найменування, логотипи, тощо (далі – "Інтелектуальна власність") належать Організатору та/або Захищеним особам, і погоджуються з тим, що ні Учасники, ні Власники Лотів не набувають жодних прав на Інтелектуальну власність на підставі цих Правил.

18.2 Ці Правила не можуть вважатися ліцензією на використання Інтелектуальної власності.

18.3 Учасники та Власники Лотів погоджуються здійснювати всі необхідні заходи, виконання яких може вимагати Організатор, направлені на захист репутації Аукціону, а також Інтелектуальної власності, пов’язаної з Аукціоном.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

19.1 У випадку настання будь-яких обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, блокада, військові дії і інші обставини, які викликані природними силами або законодавчими актами України, що унеможливлюють виконання цих Правил), строки виконання Організатором, Власниками Лотів та Учасниками обов‘язків, встановлених цими Правилами, будуть продовжені на період, який рівний періоду дії обставин непереборної сили. Наявність таких обставин, за вимогою Організатора, підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

 1. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

20.1 Відносини між Учасниками, Організатором, Власниками та іншими особами, пов’язані з Аукціоном, які не врегульовані цими Правилами та/або іншими договорами, регулюються чинним законодавством України.

 1. ОБМЕЖЕННЯ СТОСОВНО УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

21.1 Забороняється участь в Аукціоні Лотів та осіб, якщо така участь призведе до порушення вимог чинного законодавства, яке забороняє або обмежує певні типи операцій, зокрема, але не обмежуючись, - операції з постачання окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію.